اگر دست نگیری به سرم می آید

ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﺿﺮﯾﺢ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ

ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﺪﻥ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﮐﺎﺵ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﭘﺮ ﻏﺼﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺮﺳﯽ

ﺁﻩ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺖ ﺳﻔﺮﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ...

ﻣﯽ ﺭﻭﻡ ﺍﺯ ﺣﺮﻣﺖ ﺣﺲ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﮕﺎﺭ

ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺩﻡ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

(ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺮﺍﻓﺖ)

 

  

/ 2 نظر / 22 بازدید
سی سیب

خدایا لحظه مرگ ،امام حسین (ع) رابر بالین ما حاضر کن وبه احترام او مرگ را راحتی ما قرار ده .